Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
 
Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.
Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
Internet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan Kırmızı Butik Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili işbu bilgilendirme metnini yayınlamaktayız. Kırmızı Butik Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak müşterilerimizin kişisel bilgilerini, 6698 sayılı Kanun’a uygun şekilde saklayacak, kullanacak, silecek ve/veya anonim hale getireceğiz. Kırmızı Butik Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kırmızı Butik Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, başta İç İşleri Bakanlığı olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.
 
 
Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Kullanmaktadır?
- İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
- Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
- Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
- Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
- Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 
Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; İç İşleri Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, bağlı bulunduğumuz Kırmızı Butik Tekstil Konf. Paz. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Kırmızı Butik Mirza ’nın doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.
 
Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?
İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, Internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (s) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.
 
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Bu madde tahtındaki haklarınızı şirketimize herhangi bir kanaldan yapacağınız yazılı talep ile kullanabilmeniz mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için online@tuzun.com.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
 
https://www.karavancami.com/ © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır -